Co mówią o Nas Nasi goście ?

Regulamin

APARTAMENTY LA VILLA

§ 1. Wstęp

 1.  Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji Apartamentów La Villa z siedzibą ul. Dębowa 3, 57-350 Kudowa – Zdrój. 
 2. Niniejszy regulamin został stworzony, aby zapewnić Gościom spokojny i bezpieczny pobyt, dlatego będziemy wdzięczni za jego przestrzeganie.

  § 2. Rezerwacja i płatności

 1. W celu dokonania rezerwacji należy skorzystać z systemu rezerwacyjnego znajdującego się na internetowych stronach rezerwacyjnych, mailowo na adres apartamenty@lavilla-kudowa.pl  lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 537 448 936. 
 2. Dokonując rezerwacji telefonicznej lub mailowej należy podać termin pobytu, wybrany apartament lub  preferencje dotyczące apartamentu, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie oraz godzinę przyjazdu.
 3. Rezerwacja wymaga przedpłaty w wysokości ustalonej z Właścicielem Apartamentów od 10% do 20%  ceny całkowitej pobytu,  na podany  numer bankowy w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia rezerwacji Apartamentu.
 4. Warunkiem wydania kluczy (lub kodu PIN) jest odnotowanie wpłaty na koncie bankowym. Pozostałą należność za pobyt należy rozliczyć w dniu przyjazdu do Apartamentu, wg ustalonej w rezerwacji formy płatności. 
 5. W przypadku braku wpłaty zadatku  w określonym terminie, Właściciel obiektu ma prawo do dowolnego zadysponowania apartamentem dla innego gościa.
 6. Z uwagi na opóźnienia w księgowaniu zleceń płatniczych, prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przedpłaty mailem na adres: apartamenty@lavilla-kudowa.pl
 7. W przypadku anulowania rezerwacji do 30 dni przed planowanym przyjazdem Gość otrzyma zwrot zadatku. Po tym terminie zadatek nie podlega zwrotowi.
 8. Właściciel obiektu nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Gościa okres pobytu.

Dane do przelewu bankowego:


Bank Santander
PL 87109023270000000143437385
Monika Sicińska
Ul. Dębowa 3
57-350 Kudowa – Zdrój
Przelew z zagranicy:
KOD BIC/SWIFT – WBKPPLPP
PL 87109023270000000143437385

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko gościa oraz termin przyjazdu.

Na życzenie Gościa Właściciel obiektu wystawi fakturę VAT. Prosimy o poinformowanie o takiej potrzebie Właściciela obiektu najpóźniej  w dniu przyjazdu do  apartamentu i przekazanie odpowiednich danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.

§ 3. Przyjazd i odbiór kluczy

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu gościa do godziny 10:00 w dniu wyjazdu Gościa.
 2. Gość może się zameldować od godz. 16:00 do godz. 22:00. Późniejszy meldunek możliwy jest po uzgodnieniu z Właścicielem.
 3. Warunki zwrot kluczy i zdanie  Apartamentu przez Gościa uzgodnione jest z Właścicielem obiektu w dniu przekazania Apartamentu.

  § 4.  Usługa wynajmu Apartamentu

 1. Właściciel  przekazuje Gościom w użytkowanie cały Apartament wraz z umeblowaniem oraz wyposażeniem.
 2. Wyposażenie apartamentu stanowi sprzęt RTV i AGD oraz pościel i komplet ręczników dla każdego Gościa.
 3. Cena pobytu uwzględnia wszystkie podatki, opłaty za media (prąd, woda, ogrzewanie, telewizja i Internet) oraz sprzątanie przed przyjazdem Gościa.
 4. W trakcie pobytu,  wymiana kompletu pościeli i ręczników jest możliwa za dodatkową opłatą w wysokości 30 zł/osobę.
 5. Dla każdego apartamentu dostępne jest bezpłatne jedno miejsce parkingowe na terenie posesji. Kolejne miejsca parkingowe znajdują się przy posesji ( miejsca publiczne ).

  § 5. Obowiązki Gościa

 1. Goście zobowiązują się używać apartament wyłącznie do celów mieszkaniowych.
 2. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób niż ta zgłoszona w procesie rezerwacji. W przypadku stwierdzenia, że apartament zamieszkuje więcej osób, Właściciel obiektu  ma prawo skrócić pobyt ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu lub naliczyć opłatę za dodatkowe osoby przebywające w apartamencie.
 3. Gość zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Gość w sposób istotny narusza spokój lub dobra sąsiada oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia pomiędzy ludźmi, Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo skrócenia pobytu ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. 
 4. Gość jest zobowiązany do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów RTV/AGD będących na wyposażeniu apartamentu, bez zgody Właściciela jest zabronione.
 5. W apartamentach obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 6. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia apartamentu lub przedmiotów i urządzeń znajdujących się w apartamencie oraz braki tych przedmiotów i urządzeń, powstałe z winy Gościa lub odwiedzających go osób, pełną odpowiedzialność materialną ponosi Gość apartamentu.
 7. Goście na czas wyjścia z apartamentu mają obowiązek zamknąć wszystkie okna  dachowe znajdujące się w apartamencie oraz drzwi wejściowe na klucz od apartamentu. 
 8. Goście korzystający z grilla gazowego w altanie zobowiązani są do użytkowania jego zgodnie z przeznaczeniem urządzenia oraz z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. 
 9. Goście wypożyczający rowery należące do obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność za ich właściwe użytkowanie. 
 10. W przypadku wystąpienia szkody Gość powinien niezwłocznie powiadomić Właściciela o tym fakcie.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo oraz komfort gości, w całym budynku obowiązuje zakaz palenia a także używania świec. W przypadku złamania zakazu palenia Właściciel obciąży Gościa karą  w wysokości 500 PLN. W apartamencie nie można używać urządzeń zasilanych energią elektryczną poza urządzeniami stanowiącymi wyposażenie apartamentu z wyłączeniem: komputerów, laptopów, golarek, suszarek do włosów i zasilaczy do telefonów.
 12. Pobyt zwierząt w apartamencie nie jest dozwolony.
 13. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia apartamentu Gościom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź zachowujących się agresywnie, a tym samym stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz dla mienia.
 14. Apartament służy do celów mieszkalnych. Organizowanie w apartamencie imprez  jest zabronione.
 15. Właściciel ma prawo do wejścia do wynajętego przez Gościa apartamentu  w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Gości, mienia będącego na wyposażeniu apartamentu w tym uchylonych okien dachowych, niestosowania się Gości do regulaminu obiektu, awarii mediów w apartamencie bądź niezwolnienia apartamentu przez Gościa w dniu wyjazdu do godziny 10:00.
 16. W przypadku nieopuszczenia pokoju do godziny 10:00 Właściciel  jest uprawniony do obciążenia Gościa kosztem następnej doby.

  § 6. Odpowiedzialność i obowiązki Właściciela Apartamentów. 

 1. Właściciel zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w Apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Właściciela, obejmujące np. dostawę mediów czy Internetu, nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za dokonaną rezerwację. W przypadku wystąpienia okoliczności, które były niemożliwe do przewidzenia, a których to skutków nie można natychmiast zlikwidować, Właściciel zastrzega sobie prawo do zaproponowania Gościowi apartamentu zastępczego, jeżeli takowy będzie dostępny.
 2. Za rzeczy osobiste i wartościowe pozostawione przez Gościa w apartamencie lub skradzione z apartamentu Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku włamania.
 3. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie mediów (prąd, woda, Internet i TV) z przyczyn niezależnych od Właściciela.
 4. Właściciel obiektu  nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terenie Apartamentu w okresie pobytu Gościa.

  § 7. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku sytuacji nie opisanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dodatkowe:

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Właściciel Apartamentów: Monika Sicińska, ul. Dębowa 3, 57-350 Kudowa-Zdrój, Tel. 537-448-936, adres email: apartamenty@lavilla-kudowa.pl 


Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
   
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
   
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
   

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;